( c) 4バルブ

4valve_748r.jpg

4valve_rfvc.jpg

bmw_radial.jpg

ohv4valve_kaw.jpg